Consells i preguntes

 

A) VACUNACIONS: 

Actualment a Catalunya les vacunacions són voluntàries tant per a gossos com per a gats. Només són exigibles per viatjar a altres comunitats espanyoles o a altres països que en general solen exigir la vacunació antirrábica amb caràcter obligatori.
 
Les vacunacions malgrat ser voluntàries són molt importants, doncs durant aquesta visita aprofitem per realitzar el control i revisió general anual de la seva mascota amb la fi de detectar possibles patologies que poden afectar al seu animal i que poden passar desapercebudes als seus propietaris.

Les vacunes estan elaborades amb virus vius i, per tant, no són substàncies inertes. A més s'ha de procurar assegurar que l'efecte i la protecció sigui l'esperat, per tant en aplicar-les es requereixen uns requisits importants: Bona conservació de la vacuna, que l'animal estigui sa i ben desparasitat i que la pauta de vacunació sigui l'adequada a cada cas.

El calendari de vacunacions dependrà de les circumstàncies de cada animal, nosaltres li recomanarem el més adequat segons els riscos. En cadells les vacunacions són imprescindibles.

Les vacunacions recomanades en gossos són: la Multivalent (Borm, Hepatitis, Parainfluenza, Leptospirosis i Parvovirosis) i la Ràbia . En gats: Tri valent (Calcivirus, Rinotraqueitis i Panleucopenia), Leucèmia felina i la Ràbia.

(Depenent de les circumstàncies consulti'ns, li informarem i aconsellarem).
 

B) DESPARASITACIONS:

També és molt important la prevenció antiparasitaria de les nostres mascotes. No cal oblidar que alguns dels paràsits poden ser la causa de zoonosis, és a dir, malalties transmeses a les persones.Hem de distingir entre els paràsits externs, entre els quals els mes freqüents en gossos i en la nostra latitud són: Puces, Paparres i el Mosquit transmissor de la Leishmaniosis (Flebotomo), encara que existeixen uns altres bastant menys freqüents com: Polls i Cheiletiellas.

En quant als gats, les puces són els paràsits mes frecüents.

Si fem referència als paràsits interns, moltes vegades no solen ser tan evidents, però igualment poden provocar trastorns en l'animal i a més, alguns d'ells també poden provocar zoonosis. Pel que la prevenció a força de tractaments periòdics és molt recomanable.

Els paràsits interns mes freqüents són: Nemátodos (cucs de secció rodona) i els Céstodos o tènies (de secció plana).

Un paràsit molt freqüent és una tènia, la Dipidilium i el seu contagi esta relacionat amb la presència de puces.

La desparasitaciò és molt important durant tota la vida de l'animal, però resulta especialment important en els cadells, abans de les vacunacions i durant tot el període de creixement.

Principalment en cadells són també molt freqüents altres paràsits com Giardias i Coccidias, que requereixen tractament específic una vegada es diagnostiquen i que no es prevenen amb les desparasitacions rutinàries.  

C) REQUISITS LEGALS:

Cens: Obligatòriament la seva mascota ha d'estar censada a l'Ajuntament corresponent. És un requisit legal emparat per la Llei de Protecció Animal, amb la finalitat de que cada Municipi tingui coneixement de tots els animals que resideixen en ell i poder exercir el seu control sanitari en cas necessari.

Concretament a Barcelona ciutat, actualment el tràmit és gratuït per a tots aquells animals identificats.

Identificació: Un altre requisit legal és la identificació electrònica mitjançant microxip. La identificació fa que la seva mascota sigui única i ajudarà a recuperar-la en cas de pèrdua.

Assegurances de responsabilitat civil: És aconsellable disposar d'un segur de responsabilitat civil amb la finalitat de cobrir els possibles contratemps provocats per la seva mascota a tercers (accidents, mossegades, destrosses, etc). Algunes assegurances de la llar cobreixen en part aquesta responsabilitat. Però en qualsevol cas existeixen assegurances específiques per a aquesta fi. Pregunti'ns i l´informarem. En aquelles races considerades “potencialment perilloses”, el segur de responsabilitat civil és obligatori.

Races potencialment perilloses: Algunes races de gossos, per llei, són considerades com potencialment perilloses i requereix els propietaris que disposin d'una llicència especial i registrats en un arxiu especific per a aquestes races. Concretament es contemplen les següents races: Pit Bull terrier, Staffordshire terrier, Doberman, Rottweiler, Fila Brasileiro, Presa Canari, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Bullmastiff, American Staffordshire, Tussi i Akita Inu.

Passaport i certificats oficials: Per viatjar a qualsevol país amb el seu gos o gat, és obligatori disposar del Passaport europeu, fins i tot per fer-ho a tercers països, li serà imprescindible per poder tornar a Espanya. El passaport es pot expedir en la mateixa clínica i en ell han de constar totes aquelles incidències sanitàries pel que fa a vacunacions, desparasitaciones i estat sanitari de l'animal. Per viatjar a determinats països es precisen a més altres requisits (anàlisis de la taxa d'anticossos de ràbia, test serológics de diverses malalties, períodes de carència, etc).

Pregunti'ns pel seu cas concret i l´informarem.